Ana Sayfa online satış online satış
Ankara » İzmir » »
İstanbul »
Şubeler »
Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

1

GEL

 

İR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

GEL

 

İR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

 

I - SINAVA

İLİŞKİN BİLGİLER

 

Ba

şkanlığımızca, aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere;

 

500 adet Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.

ATANACAK YERLER KONTENJAN

SAYISI TOPLAM

ÇANAKKALE

MERKEZ 15

30

B

 

İGA 5

 

ÇAN 5

GEL

 

İBOLU 5

 

ESK

 

İŞEHİR

 

MERKEZ 40

Ç

 

İFTELER 8 56

 

S

 

İVRİHİSAR 8

 

GAZ

 

İANTEP

 

MERKEZ 40

İ

 

SLAHİYE 4 48

 

N

 

İZİP 4

 

HATAY

MERKEZ 30

110

DÖRTYOL 10

İ

 

SKENDERUN 40

 

KIRIKHAN 10

REYHANLI 10

SAMANDA

 

Ğ 10

 

KAHRAMANMARA

 

Ş

 

MERKEZ 30

56

AF

 

ŞİN 8

 

ELB

 

İSTAN 10

 

PAZARCIK 8

KONYA

MERKEZ 30

83

AK

 

ŞEHİR 5

 

BEY

 

ŞEHİR 5

 

C

 

İHANBEYLİ 9

 

ÇUMRA 5

ERE

 

ĞLİ 9

 

ILGIN 5

KULU 10

SEYD

 

İŞEHİR 5

 

MAN

 

İSA

 

MERKEZ 20

117

AKH

 

İSAR 15

 

ALA

 

ŞEHİR 8

 

DEM

 

İRCİ 6

 

GÖRDES 4

KIRKA

 

ĞAÇ 8

 

SAL

 

İHLİ 13

 

SARIGÖL 6

SARUHANLI 10

SOMA 12

TURGUTLU 15

2

Sınava katılma

şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam

 

kadro sayısının 10 (on) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak puanı en

yüksek olan adaydan ba

şlamak üzere 10 (on) katına kadar aday giriş sınavına alınacaktır.

 

Adaylar, ba

şvuru sırasında sadece bir ili tercih edebilecek ve tercih edilen bu ilin ilçelerini

 

öncelik sırasına göre ba

şvuru formunda işaretleyecek, ancak daha sonra bu tercihlerinden

 

vazgeçemeyecektir. E

şit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması

 

halinde ise bu adayların tümü sınava ça

ğrılacaktır.

 

II - SINAV TAR

İHİ VE YERİ

 

- Giri

ş sınavının yazılı bölümü 28 Nisan 2012 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.

 

- Giri

ş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı

 

adres; e-Devlet portalı

“ www.turkiye.gov.tr ” ile Gelir İdaresi Başkanlığı “ www.gib.gov.tr ”

 

internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

III - SINAV BA

ŞVURU ŞARTLARI

 

- ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu

Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSSP 49 türünden 70 ve üzeri puan almı

ş olmak,

 

- En az 4 yıllık lisans e

ğitimi veren fakültelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme,

 

İ

ktisadi ve İdari Bilimler fakülte/bölümlerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul

 

edilen 4 yıllık fakültelerden birini son ba

şvuru tarihi itibariyle bitirmiş olmak,

 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel

ş

artları taşımak,

 

- Yazılı sınavın yapıldı

ğı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,

 

- Erkek adaylar için askerlikle ili

şiği olmamak,

 

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

- Süresi içinde ba

şvurmuş bulunmak.

 

IV - SINAV BA

ŞVURUSU

 

- Ba

şvurular, 26 Mart 2011 tarihinde başlayıp 6 Nisan 2012 tarihinde sona erecektir.

 

- Ba

şvurular, elektronik ortamda “ http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp ” adresinde

 

yer alan

“Gelir İdaresi Başkanlığı Sınav Başvuru Formu”nun doldurulması suretiyle

 

yapılacaktır. Ba

şvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar belirtilen

 

internet sayfasında yer almaktadır. Bununla birlikte adaylar mesai saatleri içerisinde

Gelir

 

İ

daresi Başkanlığı Eğitim Merkezi Şehit Cem Ersever Caddesi Çınardibi Sokak No: 31

 

Lalegül, Demetevler/ANKARA

adresine gelerek şahsen sınav başvurusunda da

 

bulunabileceklerdir.

- Posta yoluyla gelen ba

şvurular KPSS puanlarının kontrolü yapılamadığından kabul

 

edilmeyecektir.

V - SINAV

ŞEKLİ VE KONULARI

 

- Giri

ş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

 

- Gelir Uzman Yardımcılı

ğı Giriş Sınavı yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav

 

konularına a

şağıda yer verilmiştir.

 

a- Atatürk

İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

 

b- Hukuk Grubu;

Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk

 

Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-

Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas

 

Hukuku (Genel Hükümler),

3

c-

İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı,

 

Uluslararası Ekonomik

İlişkiler ve Kuruluşlar,

 

d- Maliye Grubu;

Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,

 

e- Muhasebe Grubu;

Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali

 

Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

VI - DE

ĞERLENDİRME

 

- Yazılı sınavın de

ğerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan;

 

yerler itibarıyla, adayların ba

şvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan

 

alan adaydan ba

şlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katına kadar

 

aday sözlü sınava ça

ğrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü

 

sınava ça

ğrılacaktır.

 

- Yazılı sınavda ba

şarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

 

- Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme

yetene

ği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek ve

 

kültürü, bilimsel ve teknolojik geli

şmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya

 

sınav kurulu ba

şkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir.

 

Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını te

şkil eder.

 

- Sözlü sınavda ba

şarılı olmak için alınan puanın 70 puandan az olmaması gerekmektedir.

 

- Giri

ş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav

 

puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

- Giri

ş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre

 

sıraya konulacak ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, % 25’ine kadar aday ise

yedek olarak tespit edilecektir.

- Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giri

ş sınavı puanının eşit olması

 

halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da e

şit olması halinde, KPSSP 49

 

puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

- Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav tarihine

kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik te

şkil

 

etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde ba

şka bir il için açılan sınavda başarılı olarak ataması

 

yapılan yedek adayların hakları sona erer.

- Giri

ş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya

 

giremeyen adaylar için müktesep hak te

şkil etmez.

 

- Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler göz önünde bulundurulmak suretiyle

olu

şturulacaktır.

 

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE

İTİRAZ

 

- Yazılı sınavda ba

şarılı olan adayların sözlü sınav yeri, günü, saati ve sözlü sınav sonuçları

 

Ba

şkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve “ http://www.gib.gov.tr ” internet adresinde

 

duyurulacaktır.

- Giri

ş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil

 

ve yedek listeler Ba

şkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve “ http://www.gib.gov.tr ”

 

internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı

ile bildirilecektir.

- Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldı

ğı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün

 

içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir.

İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenir ve en geç

 

be

ş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

 

4

VIII - D

İĞER HUSUSLAR

 

- Asil listede yer alanlardan atama i

şlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre

 

içinde geçerli bir mazereti olmadı

ğı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı

 

sonradan anla

şılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine

 

bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak ba

şvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi

 

içinde göreve ba

şlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

 

- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde ba

şvuruda bulunmayanlar,

 

atama i

şleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma

 

ş

artlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların

 

yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.

-

Adayların tabloda gösterilen iller dışında bir ili tercih etmeleri veya birden fazla il

 

tercihinde bulunmaları halinde ba

şvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

-

Atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen

 

çalı

şılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılacaktır. Bu

 

süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmayacaktır. Ancak, göreve ba

şladıktan sonra

 

özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması

kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabileceklerdir.

-

Ataması yapılan uzman yardımcıları beş yıllık süre zarfında atandıkları yerin dışında

 

ba

şka bir yerde, tedviren, vekâleten veya geçici olarak görevlendirilemezler.

 

- Sınavı kazananlardan, Gelir Uzman Yardımcılı

ğı Giriş Sınavı Başvuru Formunda gerçeğe

 

aykırı beyanda bulundu

ğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları

 

yapılmayaca

ğı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve

 

hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.

- Gerçe

ğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili

 

hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Ba

şsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

- Adayların, sınavda kimlik tespitini sa

ğlamak için nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini

 

üzerinde bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan birinin olmaması durumunda aday, sınava

alınmayacaktır.

-

İlan olunur.

 
         
Genel Merkez
Adres: OSTİM O.S.B 1203 SK. NO: 30/2 YENİMAHALLE/ANKARA
Tel: 312 231 29 14
     
ANKARA AÖF KPSS
Kızılay 312 231 20 00 312 231 82 90
Sincan 312 271 37 37 312 271 37 37
     
BURSA    
AÖF 224 225 63 48
KPSS 224 225 36 16
GÖRÜKLE KPSS 224 483 60 70

 

 
İSTANBUL AÖF  KPSS
Beşiktaş 212 227 53 02 212 227 53 02
Bakırköy 212 542 42 00 212 542 42 00
Aksaray 212 586 50 58 212 586 50 58
Mecidiyeköy 212 272 23 23 212 272 23 23
Avcılar 212 591 43 00 212 591 43 00
GOP 212 418 20 00 212 418 20 00
Kadıköy 216 344 77 77 216 330 09 52
Kartal 216 473 35 17 216 473 35 17
Ümraniye 216 328 12 02 216 328 12 02
 
İZMİR AÖF  KPSS
Konak 232 445 90 90 232 445 90 90
Karşıyaka 232 369 20 22 232 369 20 22
ADANA 322 363 65 55 322 363 44 00
KOCAELİ 262 331 13 19 262 331 13 19
KONYA 332 350 10 05 332 350 10 05
ANTALYA 242 248 52 52 242 248 52 52
DENİZLİ    
AÖF 258 261 55 11
KPSS 258 261 55 11
KAMPÜS KPSS 258 265 19 55
 
Murat Yayınları
312 231 31 21
Şubelerimiz:
KAYSERİ: 0352 220 38 18 • ESKİŞEHİR: 0546 260 57 77 • GAZİANTEP: 0342 230 58 38 • MALATYA: 0422 324 44 24
BALIKESİR: 0 266 243 35 55 • SAMSUN: 0362 431 91 91 • EDİRNE: 0284 212 33 00
SSL
SSL
Müşteri Hizmetleri AÖF Genel Bilgiler KPSS Genel Bilgiler Genel Bilgiler Site Ağacı